Historie


 

Historie van de club

L.T.C. Heerenveen is opgericht op 2 september 1915, destijds onder de naam Heerenveensche Lawn Tennis Club. Inmiddels bestaat de club dus meer dan 100 jaar!

DE EERSTE JAREN

Op de betreffende datum vond in het voormalige hotel Jorissen aan de Oude Koemarkt te Heerenveen de officiële oprichtingsvergadering van de vereniging plaats. Dat de vergadering daar plaatsvond lag voor de hand, want de initiatiefnemers hadden met dit hotel een contract gesloten om voor 15 jaar een stuk grond in de tuin van het hotel te huren. Hierop hebben zij een tennisbaan aan laten leggen.

 De vereniging kampte direct al met financiële problemen omdat de baan van slechte kwaliteit bleek te zijn en er veel onderhoudskosten gemaakt moesten worden. Ook in die tijd was er al baldadige jeugd. Deze zorgde voor vernielingen aan het gaaswerk en de clubtent. Herstelwerkzaamheden brachten ook de nodige kosten met zich mee. In 1919 werd de gravelbaan afgekeurd en vervangen door een tegelbaan die minder kostte en minder onderhoud vergde.

 In 1919 telde de vereniging 30 gewone leden, 3 buitenleden en 10 buitengewone leden. Onder de leden bevond zich een behoorlijk aantal medewerkers van de toen nog bestaande arrondissementsrechtbank in Heerenveen. Het aantal meesters in de rechten in bestuur en vereniging was relatief groot.

Een probleem in de beginjaren vormde de aanwezigheid van tennisballen. Deze werden door de vereniging verstrekt. Ballen waren door de oorlogsomstandigheden van WO I echter zeer beperkt verkrijgbaar. Voor het zoek maken van tennisballen moest men aanzienlijke boetes betalen.

DE TWEEDE PERIODE 

In 1931 moest uitgekeken worden naar een andere tennisbaan. Hotel Jorissen werd gesloten en moest wijken voor nieuwbouw in de omgeving, met name voor de Rooms Katholieke kerk en aanverwante gebouwen. Zo ongeveer op de plaats van de tennisbaan werd later het parochiehuis " 't Skûtsje " gebouwd.

De volgende tennisbaan werd gevonden vlakbij het huidige café-restaurant De Koningshof, op de grens van Heerenveen en Oranjewoud. Daar lagen twee tennisbanen, beide in eigendom van dhr. Dijksma, van het toenmalige café " 't Skûtsje ". Eén baan werd verhuurd aan de inmiddels opgerichte tennisvereniging Oranjewoud, de andere kon gehuurd worden door L.T.C. Heerenveen. Het onderhoud was voor rekening van dhr. Dijksma. 

L.T.C. Heerenveen telde in die tijd nog steeds 30 leden. Zij betaalden fl. 12,50 per jaar aan contributie. Hiervan moest tussen de fl. 300,- en fl. 400,- aan huur betaald worden. Veel bleef er dus niet over. Geregeld kampte de vereniging dan ook met tekorten die werden omgeslagen over de leden. Het bestuur achtte het in de crisistijd niet verantwoord de contributie te verhogen. Nijpend werd het in 1938 toen de vereniging nog maar 24 leden had. Dhr. Dijksma opperde de mogelijkheid om de clubs Heerenveen en Oranjewoud samen te voegen. Beide clubs voelden daar blijkbaar weinig voor want de situatie bleef ongewijzigd. Door toeloop van nieuwe leden werd de situatie weer iets rooskleuriger.

De Duitse bezetting bracht ook voor de vereniging enige moeilijkheden met zich mee. Het ballenvraagstuk deed zich opnieuw voor. In 1941 beschikte de secretaris van de vereniging, de heer G. Gaastra, directeur van de Batavus fabrieken, over 39 nieuwe ballen en 34 oude ballen, die hij in een gesloten trommel onder druk bewaarde. Eind 1942 waren er 60 oude, gereviseerde ballen, terwijl er nog maar 10 nieuwe ballen waren. Bij de bevrijding was er slechts nog een aantal volledig afgespeelde ballen. Na de oorlog kwam de levering van tennisballen weer langzaam op gang. 

In 1954 vernieuwde dhr. Dijksma de baan en steeg de huur van fl. 300,- naar fl. 500,-. Het onderhoud was niet altijd naar wens. Tot 1957 werd gespeeld bij Dijksma.

DE DERDE PERIODE

In 1958 werd opnieuw van baan veranderd. L.T.C. Heerenveen verhuisde naar een plek bij hotel Tjaarda. Daar lag een, in slechte staat verkerende, betonnen tennisbaan, welke voor tennis eigenlijk ongeschikt was. Grond en baan waren in eigendom van Tjaarda. Na overeenkomst werd toegestaan de betonnen baan uit te laten breken en er een een gravelbaan te laten aan leggen. Eerst hoefde er geen huur betaald te worden. Vanaf 1976 werd de huur op fl. 1000,- bepaald, een bedrag dat in 1989 werd verdubbeld.

Tennisvereniging Oranjewoud verhuisde ook, naar de Hepkema's bosjes nabij ziekenhuis De Tjongerschans. Zo kwam het dat L.T.C. Heerenveen zich vestigde in Oranjewoud en tennisvereniging Oranjewoud in Heerenveen haar plek vond.

Het aantal gewone leden liep in de zeventiger jaren soms op tot over de 75. Reden om periodiek een ledenstop in te stellen.

*Met dank aan Museum Heerenveen voor de historische foto's

Sponsoren

Makelaardij Terpstra

 

Zwanenburg ProjectenOok zo'n mooie website? Von & Co